Algemene Voorwaarden

 1. Alckmare Notariaat, mede handelend onder de naam Alckmare Notariaat in Alkmaar is een maatschap waarin notarissen in geïntegreerd verband de rechtspraktijk uitoefenen. Een lijst van verantwoordelijke partners, waaronder praktijkvennootschappen kunnen zijn begrepen, wordt op verzoek toegezonden.
 2. ‍Alle opdrachten worden door de maatschap, Alckmare Notariaat, slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 3. ‍Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De notarissen verbonden aan de maatschap, Alckmare Notariaat, is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
  ‍‍
 4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de maatschap aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de maatschap, Alckmare Notariaat, bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  ‍‍
 5. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de maatschap, Alckmare Notariaat. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
  ‍‍
 6. ‍Het in ontvangst nemen van een namens de maatschap, Alckmare Notariaat, op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de maatschap, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
 7. Bij het inschakelen van derden zal de maatschap, Alckmare Notariaat, zoveel als mogelijk in overleg met de opdrachtgever voeren. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
  ‍‍
 8. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de maatschap, Alckmare Notariaat, gehanteerde uurtarief.
  ‍‍
 9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.
  ‍‍
 10. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.
  In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
  - in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
  - zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 11. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap, Alckmare Notariaat, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn.
 12. Een vordering op de maatschap, Alckmare Notariaat, vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De maatschap betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
 13. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap, Alckmare Notariaat, en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.